Wydrukuj
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik Nr 1 przedmiot zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – do SIWZ oswiadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 – wykaz robot
Załącznik nr 7 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik Nr 8 – oświadczenie o zatrudnieniu osób
Załącznik nr 9 – RODO
Załącznik Nr 10 – wzór umowy
a – projekt budowlany-wykonawczy architektura i konstrukcja etap 1
b – projekt budowlany-wykonawczy elektryczny etap 1
c – STWiOR etap 1
d – Przedmiar budowlany – etap I
e – Przedmiar elektryczny – etap I

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content