Wydrukuj
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw Buk

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków Buk

Załącznik nr 4 wykaz usług

Załącznik nr 5 wykaz osób

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 RODO

Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content