Budynek Biblioteki od strony ul. Rybackiej

Deklaracja dostępności

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.ksiaznica.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019.04.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.09.15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
  • Elementy rozwijające menu główne (oznaczone „+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programu odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
  • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnionej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytów ekranu.

Wyłączenia:

  • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Treści archiwalne niewykorzystane do bieżących zadań Książnicy Pomorskiej opublikowane przed 23 września 2019 roku i niepoddawane do tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2021 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo wystąpienie z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej. Można żądać udostępniania informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej, której dotyczy żądanie, a także preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodna dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Książnica Pomorska zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

W skład Książnicy Pomorskiej wchodzą trzy budynki, połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi poziomymi i pionowymi. Osoby korzystające z jednego z trzech wejść do kompleksu dostępnych dla czytelników mogą dostać się do każdego z miejsc w innym budynku.

 

Budynek nr I

Wejście do tego gmachu znajduje się na skrzyżowaniu ulic Podgórna-Rybacka z bardzo dogodnym wejściem dla osób niepełnosprawnych ruchowo i na wózkach inwalidzkich (wejście bez progów drzwiowych).

Po wejściu do holu, po prawej stronie, znajduje się szatnia dla osób korzystających
z biblioteki i wejście do Wypożyczalni Głównej. Po prawej stronie znajduje się wejście do dwóch wind (jedna wyłączona z eksploatacji) i toalet, w tym jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Winda przystosowana jest do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. W holu znajdują się również schody prowadzące na wyższe kondygnacje.

Po wejściu lub wjeździe windą na I. piętro znajdziemy się w Dziale Informacji Naukowej (po prawej stronie) oraz w sali wystawienniczej (po lewej stronie). Z tej kondygnacji możemy schodami lub windą dostać się do budynku nr III. Na kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Na drugiej kondygnacji znajduje się Czytelnia Główna, z której można się dostać do budynku nr II i III.

Na drugiej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Do budynku można wprowadzić psa przewodnika lub psa asystenckiego.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną do komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

Wszystkie lady recepcyjne i stanowiska czytelnicze są przystosowane dla potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Przy budynku parking miejski płatny z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Podgórnej 15.

 

Budynek nr II

Budynek usytuowany jest przy ul. Dworcowej nr 8. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi budynku nie posiadają progów drzwiowych.

Wejście na parter prowadzi schodami kamiennymi. Wejście do budynku nie posiada możliwości wjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się Dział Regionalny. Po prawej stronie znajduje się winda z możliwością wjazdu na pozostałe kondygnacje.

Na I. piętrze usytuowana jest Oddział Zbiorów Muzycznych, w którym funkcjonuje Czytelnia Muzyczna. Na tym piętrze znajduje się tzw. łącznik (korytarz), którym można przemieści się do budynku nr I i II.

  1. piętro budynku zajmuje Sala im. Zbigniewa Herberta, która jest czytelnią i wypożyczalnią Zbiorów Specjalnych, w tym Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego, Zbiorów Ikonograficznych i Kartograficznych.

Na III. piętrze znajdują się pracownia Działu Zbiorów Specjalnych oraz  Muzeum Literackie, a także Sala Stefana Flukowskiego.

Do budynku można wprowadzić psa przewodnika lub psa asystenckiego.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną do komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

Wszystkie lady recepcyjne i stanowiska czytelnicze są przystosowane dla potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Książnica Pomorska nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Przy budynku parking miejski płatny bez miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek nr III

Budynek zlokalizowany jest od strony ul. Podgórnej. Do wejścia prowadzą szerokie schody. Budynek z zewnątrz niedostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze budynku znajduje się szatnia dla osób odwiedzających i toalety bez możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich i pomieszczenia administracyjne, a przy Sali Kolumnowej zlokalizowany jest Oddział Książki Mówionej
i Mikroform. Z Sali Kolumnowej kilkoma schodami można się przemieścić do Działu Informacji Naukowej (I piętro) w budynku nr I. Dla osób na wózkach inwalidzkich jest winda dla czytelników z drzwiami przelotowymi, którą można się dostać na wyższe kondygnacje i do budynku nr I (I i II piętro) oraz budynku nr II (I piętro).

Na I. kondygnacji zlokalizowana jest Czytelnia Czasopism i Dział ds. Organizacji Pracy i Kadr Książnicy Pomorskiej, Dział Informacji Naukowej i Promocji, a także Dyrekcja Książnicy Pomorskiej. Na piętrze znajdują się toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na tym poziomie znajduje się również tzw. łącznik (korytarz), którym można się przemieścić do budynku nr II. Kilka stopni prowadzi na II. piętro budynku nr I, na to piętro można się także przemieścić windą.

II piętro zajmuje Biblioteka Niemiecka z Medioteką Języka Niemieckiego i Dział Księgowości. Znajdują się również toalety bez dostępu dla wózków inwalidzkich.

Na III. piętrze zlokalizowana jest Aula oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy. Na tym poziomie są dostępne toalety bez dostępu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku można wprowadzić psa przewodnika lub psa asystenckiego.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną do komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

Wszystkie lady recepcyjne i stanowiska czytelnicze są przystosowane dla potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Przy budynku parking miejski bezpłatny wielostanowiskowy z dwoma wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (przeznaczony dla niepełnosprawnych pracowników Książnicy Pomorskiej).

W budynkach Książnicy Pomorskiej nie ma możliwości rozmowy w języku migowym
z pracownikami. Windy nie posiadają komunikatów głosowych i opisów w alfabecie Braille’a.

 

Skip to content