Statut

STATUT KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. Stanisława Staszica w Szczecinie (Załącznik do uchwały Nr XXXIII527/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie zwana dalej „Książnicą”, jest biblioteką główną województwa zachodniopomorskiego.

§ 2
Książnica działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2016 r., poz. 1870),
4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579),
5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).

§ 3
1. Książnica jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
2. Książnica wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Książnica posiada osobowość prawną.
4. Siedziba Książnicy mieści się w Szczecinie, a terenem jej działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
5. Książnica może działać na innym niż wymieniony w punkcie 4 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

§ 4
1. Bezpośredni nadzór oraz kontrolę organizacyjną i finansową nad działalnością Książnicy sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór merytoryczny minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
3. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:
1) lokal;
2) środki na:
a)  wyposażenie;
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;
c) doskonalenie zawodowe pracowników.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 5
1. Książnica służy rozwojowi nauki, oświaty i kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi wszechstronną działalność informacyjną.

2. Do głównych celów Książnicy należy:
a) zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa;
b) wspomaganie systemu edukacji i nauki;
c) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa;
d) upowszechnianie wiedzy i kultury;
e) ochrona, pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego Pomorza Zachodniego.

§ 6
Do podstawowych zadań Książnicy należy:
1) gromadzenie, opracowanie i konserwacja materiałów bibliotecznych: krajowych i zagranicznych, druków zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Pomorza Zachodniego;
2) gromadzenie i przechowywanie oraz odpowiednie zabezpieczenie zbiorów, które tworzą narodowy zasób biblioteczny;
3) gromadzenie produkcji wydawniczej zgodnie z przepisami o ogólnopolskim egzemplarzu obowiązkowym;
4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej;
5) udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
6) ułatwianie czytelnictwa osobom niepełnosprawnym;
7) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa;
8) rozwój regionalnego systemu informacji;
9) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb naukowych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
10) archiwizowanie piśmiennictwa zachodniopomorskiego;
11) opracowywanie bibliografii piśmiennictwa zachodniopomorskiego;
12) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez służących potrzebom nauki i kultury;
13) prowadzenie działalności wydawniczej i reprograficznej;
14) właściwe zabezpieczenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie biblioteki składowej;
15) udzielanie bibliotekom województwa zachodniopomorskiego pomocy metodycznej;
16) organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
17) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością bibliotek w województwie zachodniopomorskim;
18) koordynacja działalności informacyjnej, zwłaszcza regionalnej i lokalnej w bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego;
19) współdziałanie z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie polityki bibliotecznej;
20) prowadzenie innej szeroko pojętej działalności kulturalnej.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 7
Organizację wewnętrzną Książnicy określa „Regulamin organizacyjny Książnicy Pomorskiej” nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8
1. Na czele Książnicy stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
2. Dyrektor kieruje działalnością instytucji i reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
3. Dyrektor wydaje akty prawa wewnętrznego w postaci zarządzeń i poleceń służbowych.
4. Dyrektor kieruje Książnicą przy udziale zastępcy dyrektora, którego powołuje na czas określony.

§ 9
Dyrektor Książnicy może powoływać spośród pracowników zespoły problemowe do wykonywania określonych zadań. Dyrektor może też powoływać doradców naukowych, technicznych i organizacyjnych spośród specjalistów spoza Książnicy.

§ 10
1. Książnica Pomorska jest biblioteką naukową, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu – załącznik do rozporządzenia, poz. 15.
2. Przy Książnicy może działać Rada Naukowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której członków powołuje, na wniosek dyrektora Książnicy Pomorskiej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Kandydaci na stanowiska członka Rady Naukowej winni wywodzić się spośród pracowników nauki, wysoko kwalifikowanych bibliotekarzy.
4. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
5. Rada Naukowa jest organem programowym, doradczym i opiniodawczym Książnicy w zakresie działalności naukowej oraz spraw związanych z rozwojem kadry naukowo-badawczej.
6. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
a) opiniowanie kierunków i programów badawczych, a także planów działalności naukowej Książnicy;
b) inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników;
c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej Książnicy;
d) przedkładanie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego corocznej oceny działalności naukowej Książnicy.
e) Rada Naukowa działa w oparciu o opracowany przez dyrektora Książnicy „Regulamin Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
7. Wszystkie zmiany w „Regulaminie Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” wprowadzane są w trybie jego nadania.

§ 11
W związku z funkcjonowaniem w Książnicy zintegrowanego systemu bibliotecznego, mającego za cel sprawny dostęp do zbiorów bibliotecznych, dyrektor Książnicy upoważniony jest do wprowadzania jednorocznych lub wieloletnich, odpłatnych kart umożliwiających czytelnikom dostęp do zintegrowanego systemu zbiorów.

IV. MAJĄTEK I FINANSE
§ 12
Książnica gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 13
Książnica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14
1. Działalność Książnicy finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Książnicy środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej Książnicy jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Książnicy, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
2. Książnica sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.

§ 16
1. Książnica może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
2. Wysokość opłat, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 17
1. Statut Książnicy nadaje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 18
Połączenia, podziału lub likwidacji Książnicy może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Skip to content