Organizacja

Książnica Pomorska działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami) i Statutu Książnicy Pomorskiej, które określają jej cele i zadania.

Dyrektor Książnicy Pomorskiej kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, ustala kierunki rozwoju i działalności Książnicy, politykę kadrową, plan finansowy i sprawuje nadzór nad jego realizacją oraz prawidłowością gospodarowania środkami publicznymi.
Dyrektor zarządza Książnicą przy pomocy zastępcy. Zastępca dyrektora sprawuje nadzór nad działalnością podporządkowanych jednostek organizacyjnych, zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności oraz podejmuje działania związane z ochroną i ewakuacją wytypowanych zbiorów Książnicy Pomorskiej.
Główny księgowy działa zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości. Do jego obowiązków należy prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest Kolegium Książnicy, którego skład ustala dyrektor.

W strukturze organizacyjnej Książnicy występują następujące jednostki organizacyjne:
a.Dyrekcja;
b.Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
c.Dział Udostępniania Zbiorów;
d.Dział Zbiorów Specjalnych;
e.Dział Regionalny;
f.Dział Informacji Naukowej i Promocji;
g.Dział Instrukcyjno-Metodyczny;
h.Dział Informatyki;
i.Dział Reprografii i Konserwacji Zbiorów;
j.Dział ds. Organizacji Pracy i Kadr;
k.Dział Księgowości;
l.Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Skip to content